تصويب نامه هيئت دولت درخصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا

مصوب 1398/12/14 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره