بخشنامه قوه قضاييه درخصوص ارسال دستورالعمل ساماندهي و نحوه اعمال نتايج ارزشيابي كاركنان دستگاه قضايي

مصوب 1398/12/10 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره