دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 2>بند ژ
2 ماده 3>بند چ
3 104/17 . وظايف كشاورزي (قبل از ادغام) ماده 4>بند ت
4 104/18 . وظايف كشور ماده 2>بند ح
5 ماده 2>بند ز
6 ماده 3>بند ج
7 104/19 . وظايف مسكن و شهرسازي ماده 4>بند ت
8 104/2 . وظايف اطلاعات ماده 2>بند چ
9 ماده 3>بند ث
10 104/22 . وظايف نيرو ماده 2>بند ذ
11 ماده 4>بند ت
12 ماده 3>بند س
13 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست ماده 2>بند ر
14 ماده 3>بند ز
15 104/39 . وظايف قوه قضاييه
16 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 2>بند خ
17 ماده 3>بند د
18 ماده 3>بند خ
19 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي ماده 2>بند د
20 ماده 3>بند ذ
21 105 . شهرداري ماده 3>بند ح
22 ماده 4>بند ت
23 201 . اساسي ماده 4>بند ت
24 209 . حفاظت محيط زيست ماده 4>بند ت
25 407 . آب و نيرو ماده 4>بند ت
26 412 . كشاورزي و روستايي
27 ماده 4>بند ت
28 413 . جنگلها و مراتع ماده 4>بند ت
29 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي ماده 4>بند ب
30 ماده 1
31 ماده 4>بند ت
32 602 . آيين دادرسي كيفري ماده 4>بند ت
33 716 . اراضي (شهري و كشاورزي )
34 ماده 4>بند ت
35 716/1 . اراضي دولتي و واگذاري آنها
36 ماده 4>بند ت