قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

مصوب 1387/11/06 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي فصل اول>بند اول>ماده 1
2 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فصل پنجم>بند اول>ماده 18
3 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي فصل دوم>بند اول>ماده 8
4 فصل سوم>بند دوم>ماده 12
5 فصل پنجم>بند اول>ماده 18
6 فصل پنجم>بند اول>ماده 18>تبصره 1
7 فصل ششم>ماده 23
8 104/2 . وظايف اطلاعات فصل پنجم>بند اول>ماده 18
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري فصل پنجم>بند اول>ماده 18
10 فصل پنجم>بند اول>ماده 18>تبصره 2
11 فصل پنجم>بند دوم>ماده 20
12 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) فصل پنجم>بند اول>ماده 18
13 فصل پنجم>بند دوم>ماده 20
14 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل دوم>بند اول>ماده 8
15 فصل پنجم>بند اول>ماده 18>تبصره 1
16 فصل ششم>ماده 23
17 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري فصل سوم>بند اول>ماده 10>تبصره
18 104/39 . وظايف قوه قضاييه فصل پنجم>بند اول>ماده 18
19 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي فصل پنجم>بند اول>ماده 18
20 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات فصل پنجم>بند اول>ماده 18
21 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي فصل اول>بند سوم>ماده 5
22 فصل دوم>بند اول>ماده 7
23 فصل دوم>بند اول>ماده 8
24 فصل سوم>بند اول>ماده 10
25 فصل سوم>بند دوم>ماده 12
26 فصل اول>بند اول>ماده 1
27 فصل چهارم>بند دوم>ماده 15
28 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17
29 207 . بهداشت و درمان فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17>تبصره 1
30 209 . حفاظت محيط زيست فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17>تبصره 1
31 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل پنجم>بند اول>ماده 18
32 فصل پنجم>بند دوم>ماده 20
33 301 . بودجه فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17
34 فصل ششم>ماده 22
35 302 . ماليات فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17
36 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل ششم>ماده 22
37 فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17
38 409 . بانكي و پولي فصل اول>بند اول>ماده 1
39 فصل سوم>بند اول>ماده 10
40 504 . فرهنگ و هنر فصل پنجم>بند اول>ماده 18
41 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي
42 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل ششم>ماده 22
43 فصل ششم
44 602 . آيين دادرسي كيفري فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17
45 701 . مدني فصل ششم
46 فصل ششم>ماده 21
47 فصل ششم>ماده 21>تبصره
48 710 . گذرنامه فصل چهارم>بند چهارم>ماده 17