}

آئيننامه اعطاي نشانهاي دولتي

مصوب 1369/08/27 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
13 تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1380/07/08 فصل دوم فصل دوم - كميسيونهاي بررسي پيشنهادها منسوخه
12 شاخص هاي بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي جايگاه ايران در شاخص هاي جهاني آن 1393/04/11 فصل اول>ماده 1>بند ب ب - نشانهاي تخصصي كه عبارتند از:
«دانش »، «پژوهش »،«لياقت و مديريت »و«عدالت »
اصلاحي
10 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تصويبنامه موضوع تعيين كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1386/04/03 فصل اول>مبحث ب>ماده 15 ماده 15 - نشان "ايثار" به منظور تكريم اين خصلت ارزنده ، به افرادي اعطا ميشود كه به جهتي از جهات ذيل ممتاز شناخته شوند:
1 - جانبازي و از خود گذشتگي در راه اهداف و مقاصد مقدس نظام اسلامي .
2 - تحمل خسارتهاي مادي براي ارائه خدمتي حساس و ضروري .
3 - ممارست در نيكوكاريهاي موثر اجتماعي و بنيانگذاري نهادهاي خيريه و تاسيس موسسات علمي و تحقيقاتي و آموزشي در جامعه .
اصلاحي
10 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تصويبنامه موضوع تعيين كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1386/04/03 فصل اول>مبحث ب>ماده 17>بند 8 ساختار الحاقي
10 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تصويبنامه موضوع تعيين كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1386/04/03 فصل اول>مبحث ب>ماده 17>بند 9 ساختار الحاقي
10 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تصويبنامه موضوع تعيين كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1386/04/03 فصل اول>مبحث ب>ماده 18 ماده 18 ـ به منظور ارج نهادن به مقام ومنزلت زن درجمهوري اسلامي ايران علاوه برامكان برخورداري زنان از ديگر نشان ها ، نشان مهر به زناني اعطا مي شود كه دريكي از زمينه هاي زير منشا آثار ارزنده باشند: 1 ـ مشاركت سازنده و فعال دراموراجتماعي ، اقتصادي و سياسي . 2 ـ معرفي الگوي زن مسلمان درجامعه و تلاش براي تبيين وترويج مباني عقيدتي و اجتماعي آن . 3 ـ ارايه عملي الگوي مادر يا همسر نمونه . 4 ـ ابراز شايستگي درعرصه هاي بين المللي به نحوي كه موجب افتخار براي كشور ومعرف شخصيت زن درجمهوري اسلامي ايران باشد . اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل سوم>ماده 23 ماده 22 - دفتر اعطاي نشانهاي دولتي مستقر در دفتر رئيس جمهور مسئول هماهنگي امور مربوط به اعطاي نشانها و اجراي اين آئين نامه در بخش مربوط به وظايف دفتر است. اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل سوم>ماده 24 ماده 23 - وظايف دفتر اعطاي نشانهاي دولتي عبارتند از: اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل سوم>ماده 25 ماده 24 - كليه وزارتخانه ها مشخصات كامل فردي و شغلي دارندگان شرايط دريافت نشانهاي «استقلال »، «آزادي» و «جمهوري اسلامي » و نيز كليه نشانهاي تخصصي و عمومي را با ذكر درجه و دلايل اعطاي آن ، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال به دفتر اعطاي نشانهاي دولتي ارسال مي نمايند.
مهلت مزبور براي سال 1369 تا پايان آذر ماه مي باشد.
اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل سوم>ماده 26 ماده 25 - زمان اعطا و نحوه استفاده از نشانهاي موضوع اين آئيننامه و نيز چگونگي استفاده همزمان آنها و نشانهاي خارجي در مراسم رسمي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه دفتر اعطاي نشانهاي دولتي تنظيم مي نمايد. اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل سوم>ماده 27 ماده 26 - نشان ايرانياني كه ترك تابعيت نمايند و افرادي كه شايستگي داشتن نشان را از دست بدهند، به پيشنهاد وزير ذيربط يا دفتر اعطاي نشانهاي دولتي و تصويب هيات وزيران از درجه اعتبار ساقط ميشود و افراد مزبور از مزاياي موضوع اين آئيننامه محروم خواهند شد. اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل اول>مبحث د>ماده 21 ماده 20 - هر يك از نشانهاي تخصصي و عمومي داراي سه درجه اند كه در هر سال حداكثر به تعداد ذيل اعطا ميشود:
1 - نشانهاي تخصصي درجه يك براي هر مورد حداكثر ( 5 ) عدد
2 - نشانهاي تخصصي درجه دو براي هر مورد حداكثر ( 10 ) عدد
3 - نشانهاي تخصصي درجه سه براي هر مورد حداكثر ( 15 ) عدد
4 - نشانهاي عمومي درجه يك براي هر مورد حداكثر ( 3 ) عدد
5 - نشانهاي عمومي درجه دو براي هر مورد حداكثر ( 5 ) عدد
6 - نشانهاي عمومي درجه سه براي هر مورد حداكثر ( 7 ) عدد
اصلاحي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل اول>مبحث ب>ماده 20 ساختار الحاقي
9 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1381/11/13 فصل اول>مبحث د>ماده 22 ماده 21 ‌ـ‌ دارندگان نشان از مزاياي زير برخوردار مي‌شوند:
الف ‌ـ‌ مزاياي مادي
1 ‌ـ‌ نشان عالي استقلال 200 سكه بهارآزادي
2 ‌ـ‌ نشان عالي آزادي 200 سكه بهارآزادي
3 ‌ـ‌ نشانهاي تخصصي و عمومي‌ درجه يك 100 سكه بهار آزادي
4 ‌ـ‌ نشانهاي تخصصي و عمومي‌ درجه دو 75 سكه بهار آزادي
5 ‌ـ‌ نشانهاي تخصصي و عمومي‌درجه سه 50 سكه بهار آزادي
ب ‌ـ‌ مزاياي غير مادي
1 ‌ـ‌ شركت در مراسم و آيين‌هاي رسمي.
2 ‌ـ‌ چاپ نام و مشخصات دارندگان نشان در مجموعه‌هاي ادو‌اري.
3 ‌ـ‌ نصب تصوير و لوح يادبود در شهرداري زادگاه يا مؤسسه و محل خدمت.
4 ‌ـ‌ او‌لويت در برخورداري از فرصت‌هاي مطالعاتي و دريافت امكانات لازم براي اجراي طرحهاي پژو‌هشي و تحقيقاتي.
اصلاحي
8 ‌اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشان هاي دولتي 1380/09/28 فصل اول>مبحث د>ماده 22 ماده 21 - مزاياي نشانهاي تخصصي و عمومي به شرح زير است :
1 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك : پنجاه سكه بهار آزادي
2 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو : سي سكه بهار آزادي
3 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه : بيست سكه بهار آزادي
اصلاحي
8 لغو تصويبنامه موضوع حذف فصل دوم آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و همچنين تصويبنامه الحاق متني به عنوان بند (7) به ماده (6) آيين نامه داخلي هيات دولت 1377/05/28 فصل دوم فصل دوم - كميسيونهاي بررسي پيشنهادها احياء
7 اصلاح ماده 20 آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي 1373/12/21 فصل اول>مبحث د>ماده 22 ماده 21 - مزاياي نشانهاي تخصصي و عمومي بشرح زير است:
1 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك يكصد سكه بهار آزادي .
2 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو پنجاه سكه بهار آزادي .
3 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه سي سكه بهار آزادي .
اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل اول>مبحث ب>ماده 19 ماده 18 - نشان ادب پارسي به افرادي تعلق ميگيرد كه در يكي از زمينه هاي زير داراي ويژگي يا تلاش چشمگير باشند:
1 - خلق آثاربديع ادبي ( اعم از نظم يا نثر ) .
2 - احياي ذخاير ايران از طريق تحليل و يا عرضه آن آثار.
3 - معرفي اديبان و سخنوران گذشته به نحوي كه در توانايي و رسائي زبان و ادبيات فارسي موثر باشد.
4 - فراهم آوردن موجبات آشنائي مردم جهان با زبان و ادب فارسي .
اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل اول>مبحث ب>ماده 18 ساختار الحاقي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل اول>مبحث د>ماده 21 ماده 19 - هر يك از نشانهاي تخصصي و عمومي داراي سه درجه اند كه در هر سال حداكثر به تعداد ذيل اعطا ميشود:
1 - نشانهاي تخصصي درجه يك براي هر مورد حداكثر ( 5 ) عدد
2 - نشانهاي تخصصي درجه دو براي هر مورد حداكثر ( 10 ) عدد
3 - نشانهاي تخصصي درجه سه براي هر مورد حداكثر ( 15 ) عدد
4 - نشانهاي عمومي درجه يك براي هر مورد حداكثر ( 3 ) عدد
5 - نشانهاي عمومي درجه دو براي هر مورد حداكثر ( 5 ) عدد
6 - نشانهاي عمومي درجه سه براي هر مورد حداكثر ( 7 ) عدد
اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل اول>مبحث د>ماده 22 ماده 20 - مزاياي نشانهاي تخصصي و عمومي بشرح زير است:
1 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك يكصد سكه بهار آزادي .
2 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو پنجاه سكه بهار آزادي .
3 - نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه سي سكه بهار آزادي .
اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل سوم>ماده 23 ماده 26 - دفتر اعطاي نشانهاي دولتي مستقر در دفتر رئيس جمهور مسئول هماهنگي امور مربوط به اعطاي نشانها و اجراي اين آئين نامه در بخش مربوط به وظايف دفتر است . اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل سوم>ماده 24 ماده 27 - وظايف دفتر اعطاي نشانهاي دولتي عبارتند از: اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل سوم>ماده 25 ماده 28 - كليه وزارتخانه ها مشخصات كامل فردي و شغلي دارندگان شرايط دريافت نشانهاي «استقلال »، «آزادي» و «جمهوري اسلامي » و نيز كليه نشانهاي تخصصي و عمومي را با ذكر درجه و دلايل اعطاي آن ، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال به دفتر اعطاي نشانهاي دولتي ارسال مي نمايند.
مهلت مزبور براي سال 1369 تا پايان آذر ماه مي باشد.
اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل سوم>ماده 26 ماده 29 - زمان اعطا و نحوه استفاده از نشانهاي موضوع اين آئيننامه و نيز چگونگي استفاده همزمان آنها و نشانهاي خارجي در مراسم رسمي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه دفتر اعطاي نشانهاي دولتي تنظيم مي نمايد. اصلاحي
6 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل سوم>ماده 27 ماده 30 - نشان ايرانياني كه ترك تابعيت نمايند و افرادي كه شايستگي داشتن نشان را از دست بدهند، به پيشنهاد وزير ذيربط يا دفتر اعطاي نشانهاي دولتي و تصويب هيات وزيران از درجه اعتبار ساقط ميشود و افراد مزبور از مزاياي موضوع اين آئيننامه محروم خواهند شد. اصلاحي
5 حذف فصل دوم آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي و تعيين نحوه اعطاي نشانهاي مزبور 1373/05/23 فصل دوم فصل دوم - كميسيونهاي بررسي پيشنهادها منسوخه
5 اصلاح آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب ( 1369/8/30 ) 1373/06/13 فصل اول>ماده 1>بند ج ج - نشانهاي عمومي ، كه عبارتند از:
«سازندگي »،«خدمت »، «كار و توليد»،«شجاعت »، «ايثار»، «تعليم و تربيت »، «فرهنگ و هنر» و «ادب پارسي » نشان «انقلاب اسلامي » بعنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است . ساير نشانها را رئيس جمهور به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيات وزيران ، اعطا مينمايد.
اصلاحي
4 حذف فصل دوم آيين نامه اعطاء نشانهاي دولتي و تعيين نحوه اعطاي نشانها 1373/05/05 فصل دوم فصل دوم - كميسيونهاي بررسي پيشنهادها منسوخه
3 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي 1371/02/20 فصل دوم>ماده 22>بند 3 3 - يك نفر صاحبنظر در مديريت به پيشنهاد كميسيون رفاه اجتماعي هيات دولت و يك نفر صاحبنظر در اقتصاد به پيشنهاد كميسيون اقتصاد هيات دولت . اصلاحي
3 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي 1371/02/20 فصل دوم>ماده 23 ماده 23 - كميسيون بررسي پيشنهاد اعطاي نشانهاي «سازندگي » و «خدمت » مركب از اعضاي ذيل است:
1 - پنج نفر از كارشناسان برجسته در امور اجرائي به انتخاب كميسيون اقتصاد هيات دولت .
2 - سه نفر از اعضاي علمي و آموزشي به انتخاب كميسيون فرهنگي هيات دولت .
3 - نماينده دستگاه ذيربط.
اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي 1370/07/28 فصل دوم>ماده 22>بند 2 2 - سه نفر از اعضا پيوسته هر يك از فرهنگستانهاي كشور به پيشنهادآن فرهنگستانها و تاييد كميسيون فرهنگي هيات دولت . اصلاحي
تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي 1380/07/08 فصل دوم منسوخه

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آئين نامه اعطاء نشانهاي دولتي 1368/10/17