}

اجازه اعتبار سالهاي 2536 و 2537 پروژه ساختمانهاي گمرك آستارا

مصوب 1355/08/30 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب