}

اصلاح ماده 15 اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصويبنامه شماره 49789/ت 58520 هـ مورخ 10 مرداد 1400

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب