}

اختيار قرار گرفتن مبالغ مورد اشاره براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب