}

اصلاح عبارت (سود تا سررسيد و سود پس از سر رسيد) بعد از عبارت (اصل و سود) در بند (1) تصويبنامه شماره 107893/ت 45584 هـ مورخ 25 مرداد 1390 و بند (2) تصويبنامه شماره 179377/ت 48253 هـ

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب