}

بخشنامه گمرك درخصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو درمورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز

مصوب 1400/08/28 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب