}

اصلاحيه اساسنامه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

مصوب 1400/08/26 سازمان اداري و استخدامي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب