}

بخشنامه گمرك در خصوص محاسبه حقوق ورودي ميزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به شركت تجارت كالاي ورزشي مرادي و پسران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401

مصوب 1400/07/14 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب