}

بخشنامه گمرك در خصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور در مورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات مورد نطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره

مصوب 1400/07/13 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب