}

تصويب نامه درخصوص اقدامات پيشگيرانه مقابله و جبران خسارات و بازسازي مناطق خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب