}

تصويب نامه درخصوص بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل و آب گرفتگي در مناطق شهر بندر امام خميني استان خوزستان

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب