}

تصويب نامه در خصوص محل اندوخته احتياطي از مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال به مبلغ شصت و سه هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال افزايش مي يابد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب