}

تصويب نامه در خصوص دهستان مومن اباد استان سمنان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان سرخه به مركزيت شهر سرخه در استان سمنان 1391/07/09