}

تصويب نامه در خصوص اصلاح دهستان كشيت بخش گلباف شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروات شهرستان بم و اصلاح تصويب نامه شماره 232560 /ت44851هـ مورخ 15 /10 /1389 در خصوص در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان 1389/09/21