}

تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

مصوب 1400/01/04 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب