}

بخشنامه امورمالياتي درخصوص دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب