}

بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي

مصوب 1399/12/27 سازمان اداري و استخدامي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب