}

بخشنامه وزارت امورخارجه درخصوص دستورالعمل انجام خدمات كنسولي در نمايندگي هاي خارج از كشور

مصوب 1399/12/27 وزارت امور خارجه


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب