}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه سازمان مورخ 7 اسفند 1396

مصوب 1399/11/19 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب