}

راي شماره‌هاي 549 و 550 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال مصوبه شماره 51536/136353 ـ 1393/11/12 و شماره 56712/38594ـ 1398/4/3 هيأت‌وزيران 2ـ ابطال مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ 1378/8/4 شوراي اسلامي شهر تهران 3ـ ابطال مصوبات شماره (1992ـ 1393/10/14)، (2009ـ 1393/11/8)، (2021ـ 1393/11/28)، (2026ـ 1393/12/10)، (2548ـ 1398/12/14)، (2566ـ 1398/3/21 و 1398/3/26) شوراي اسلامي شهر تهران

مصوب 1399/09/18


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب