}

مصوبه بيمه مركزي درخصوص نظريه شوراي عالي بيمه درمورد مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت (د) ماده 1 و ماده 2 آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي

مصوب 1399/10/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب