}

تصويب نامه در خصوص قرارداد اجاره اماكن در اختيار بخش خصوصي با توجه به محدوديتهاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب