}

تغييرات تقسيمات كشوري در مورد شهرستان چناران استان خراسان رضوي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 ‌ايجاد و تشكيل تعداد 30 دهستان شامل روستاها مزارع و مكانها در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان 1364/12/25