}

مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پروژه پژوهشي "طرح مطالعاتي ساماندهي، بهينه سازي و توسعه آرامستان باغ رضوان"

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب