}

تصويب نامه در خصوص در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفتن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب