}

تصويب نامه درخصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي چابهار و انزلي

مصوب 1399/06/12 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب