}

اصلاح تصويب نامه شماره 42735/ت57824هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص «آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور»

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/04/18