}

تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تامين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب