}

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص الحاقيه دستورالعمل 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/06/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب