}

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال توافقنامه نسخه الكترونيكي سفته (ويژه تسهيلات كرونايي)

مصوب 1399/06/10 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب