}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1399/03/03

مصوب 1399/05/06 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب