}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/3/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/3/2

مصوب 1399/04/21 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب