}

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 خرداد 1375

مصوب 1399/04/21 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب