}

اصلاح تصويب نامه هاي شماره هاي 32719/ت25842هـ ، 212326/ت46320هـ ، 171017/ت48166هـ ، 120997/ت48608هـ ، 62111/ت51052هـ و 84411/ت55181هـ

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه در خصوص تعيين حد مجاز انتشار آلاينده هاي هوا 1397/06/21
4 تصويب نامه در خصوص واگذاري اختيارات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1396 [1400] به واحدهاي استاني مربوط در استان ها 1395/05/20
3 دستورالعمل اجرايي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي 1392/10/22
2 آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري 1396/07/30
2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده (14) قانون هواي پاك 1397/06/21
3 ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و فعاليت هاي دانش بنيان 1394/08/24
4 تصويبنامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي 1381/07/03
2 اصلاح تصويبنامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي 1391/01/20
7 برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور 1390/10/04
2 اضافه نمودن يك تبصره به بند (14) تصويبنامه شماره 212326/ت46320هـ مورخ 1390/12/16(موضوع برنامه جامع كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور) 1392/07/03