}

موظف بودن كليه دستگاههاي اجرايي در مورد گزارش گيري مالي و عملياتي اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليتها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب