}

تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت (با رعايت قوانين مربوط) بعد از عبارت (وظايف و اختيارات ستاد) در تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 21 بهمن 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب