}

تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

مصوب 1399/05/01 وزارت امور اقتصادي و دارايي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب