}

برگشت دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزبع نيروي برق، به شركت توانير

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح تصويب نامه شماره 45589 /ت57426هـ مورخ 29 /4 /1399[برگشت دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزبع نيروي برق، به شركت توانير] 1399/09/30 بند 1 1- دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزيع نيروي برق، در سال 1399 به شركت توانير برمي گردد و در دفاتر شركت مذكور ثبت مي شود. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب