}

لغو تصويب نامه شماره 4688 /ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [اصلاح ماده (15) اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز]

مصوب 1399/04/18 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب