}

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع مصوبه شماره 131333/ ت54582هـ مورخ 14/ 10/ 1398

مصوب 1399/03/26


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب