}

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

مصوب 1387/11/06 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصميم گيري در خصوص شوراهاي عالي موازي با شوراهاي عالي فضاي مجازي 1395/01/14

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب