}

‌آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1367/12/17 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آئين نامه اعطاء نشانهاي دولتي 1368/10/17

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب