}

آئين نامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1368/10/17 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آئيننامه اعطاي نشانهاي دولتي 1369/08/27

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 ‌آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي 1367/12/17