}

بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت و دوچرخه با مدل هاي اشاره شده طبق جدول ذيل نامه مربوط به شركت دينو موتور قم

مصوب 1400/08/29 گمرك ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ