}

مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني توسط وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ