}

تعيين اسماعيل زارعي كوشا به عنوان استاندار كردستان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ