}

اختيار قرار گرفتن مبالغ مورد اشاره براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ